Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• dekretacja dokumentów
• uzgadnianie kont rozrachunkowych
• zestawienie obrotów i sald
• sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
• prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
• sporządzenie sprawozdania rocznego
• sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
• przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS
• reprezentowanie Klienta przed U.S. I ZUS
• Archiwizacja dokumentów